Nákupní panel CST Poland dostupný na adrese csttires.cz je veden společností OGUMIENIE CST S.C. A.BRELA, I.CHRAPEK se sídlem ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-800 Zabrze, DIČ 648-26-86-535, REGON 241062477, č. zápisu do rejstříku BDO 000050521I, e-mailová adresa: kontakt@cstpoland.pl, dále jen „CST Poland”

Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Druh poskytovaných služeb
 3. Podmínky používání webových stránek
 4. Příjem a realizace objednávek
 5. Doručování zboží
 6. Ceny zboží
 7. Reklamace
 8. Osobní údaje
 9. Závěrečná ustanovení

 

I. Obecná ustanovení

 1. Aby nákupní panel b2b pracoval správně, musí konečné zařízení a počítačový systém používaný uživatelem splňovat níže uvedené technické požadavky:
  1. počítač, notebook, tablet nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k Internetu a aktuální verzí internetového prohlížeče Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera,
  2. aktivní e-mailová adresa,
  3. zapnutí souborů cookies a podpory Javascriptu v internetovém prohlížeči,
 2. V počítačovém systému Zákazníka mohou být uloženy soubory cookies. Více informací o souborech cookies najdete v politice cookies, dostupné na našich internetových stránkách.
 3. CST Poland vynakládá veškeré úsilí, aby byly služby poskytované v rámci internetového obchodu co nejkvalitnější. Vzhledem k nutnosti provádět běžnou údržbu, prohlídky a výměnu zařízení a vývoj či modernizaci stránek, může docházet k dočasnému zastavení dostupnosti internetového obchodu.
 4. Nákupní panel CST Poland realizuje objednávky na území Evropské unie.

II. Druh poskytovaných služeb

 1. Poskytování informací o dostupnosti a vlastnostech zboží dostupného v nákupním panelu CST Poland.
 2. Registrace uživatelského účtu, umožňujícího podávat objednávky v panelu.
 3. Zpravodaj – zasílání obchodních informací na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem, s výslovným souhlasem Zákazníka.
 4. Uzavírání kupních smluv.

 

III. Podmínky používání webových stránek

 1. Zákazník používající nákupní panel CST Poland se zavazuje:
  1. uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje ve formulářích zpřístupněných v rámci nákupního panelu. CST Poland nenese odpovědnost za nedodání či prodlení s dodáním objednaného zboží v důsledku toho, že Zákazník uvedl nesprávné či nepřesné údaje,
  2. používat služby a funkce stránek CST Poland v souladu s právními předpisy, ustanoveními Řádu a obecně uznávanými zásadami společenského soužití,
  3. neposílat do informatických systémů CST Poland nebo za jejich prostřednictvím materiály, které by mohly způsobit přetížení počítačových systémů či poruchy jejich práce a porušovat zájmy třetích osob,
  4. neposílat zprávy obsahující nežádoucí informace (spam).

IV. Příjem a realizace objednávek

 1. Objednávky se přijímají správným vyplněním formuláře objednávky na internetových stránkách nákupního panelu CST Poland. Zákazník v objednávce volí objednávané zboží a způsob a místo dodávky.
 2. Vyplnění formuláře je nezbytnou podmínkou pro podání objednávky v nákupním panelu. Je třeba vytvořit uživatelský účet a uvést kompletní údaje o hospodářském subjektu, zejména název, DIČ a kontaktní údaje, které umožňují kontaktovat Zákazníka, doručit objednané zboží a vystavit dokumenty vyžadované právními předpisy, zejména fakturu.
 3. Objednávka odeslaná Zákazníkem je nabídkou na uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených v objednávce a v platném znění řádu.
 4. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky k realizaci ze strany CST Poland.
 5. V případě, že objednané zboží není k dispozici, bude o tom Zákazník bezodkladně informován a rozhodne o další realizaci objednávky.
 6. Zákazník může provést změnu objednávky nebo zrušit objednávku do okamžiku předání objednávky k odeslání. Změny objednávky mohou způsobit prodlení s její realizací. Změnu objednávky nebo změnu doručovací adresy lze provést e-mailem na uvedenou adresu kasia@cstpoland.pl
 7. V případě, že obsah objednávky nebo údaje Zákazníka vyvolávají pochybnosti, může zaměstnanec CST Poland kontaktovat Zákazníka telefonicky nebo e-mailem pro vyřešení pochybností.
 8. Pro každou objednávku bude vystavena faktura.
 9. Objednávky lze podávat 24 hodin denně, s výjimkou přestávek na údržbu či servisní práce. Objednávky podané v neděli a o svátcích budou realizovány první pracovní den následující po dni, kdy byla objednávka podána.
 10. CST Poland může dočasně prodávat zboží za snížené ceny v souvislosti s akcemi CST Poland a sezónními slevami. Snížené ceny zboží v takové případě platí pouze v době ustanovené v nákupním panelu a do vyčerpání zásob zboží, na které se sleva vztahuje.

V. Doručování zboží

 1. Objednané zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrské společnosti Spedimex, na doručovací adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce. Zboží rovněž lze převzít osobně ve skladu společnosti OGUMIENIE CST S.C. A.BRELA, I.CHRAPEK v Tarnovských Horách, ul. Zagórska 159, po předchozím dohodnutí termínu převzetí se Zákaznickým oddělením.
 2. Zboží je předáváno k odeslání do 1-2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Kurýrská společnost dodává zásilky do 3 pracovních dnů.
 3. V případě dodávky zboží mimo území Polska bude doba dodávky individuálně dohodnuta s odběratelem.
 4. Cena za dopravu zboží závisí na hodnotě objednávky:
  1. v případě, že je hodnota objednávky nižší než 1 000 PLN bez DPH, nese náklady na dopravu Zákazník,
  2. v případě, že je hodnota objednávky 1 000 PLN bez DPH nebo vyšší, nese náklady na dopravu CST Poland.
 5. Cena za dopravu je stanovena individuálně pro každou jednotlivou objednávku.

VI. Ceny zboží

 1. Ceny zboží v nákupním panelu CST Poland jsou uvedeny v polské měně (PLN) bez připočtené zákonné sazby DPH. CST Poland si vyhrazuje právo měnit ceny zboží, uvádět nové zboží, provádět a rušit akce nebo výprodeje. Tyto změny neovlivňují ceny zboží v objednávkách podaných přede dnem nabytí účinnosti změny ceny.
 2. Pravidelnou cenou se rozumí cena výrobku, vedle níž není zobrazena přeškrtnutá stará cena.

VII. Reklamace

 1. Reklamace týkající se práce stránek csttires.cz by měly být podávány prostřednictvím e-mailu. Tyto reklamace budou vyřešeny do 14 dní od data podání.
 2. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci v případě, že zjistí:
  1. mechanické poškození dodaného zboží vzniklé při dopravě,
  2. neshodu dodaného zboží s popisem uvedeným v objednávce,
  3. výrobní vady dodaného zboží.
 3. V případě, že se reklamace týká mechanického poškození nebo vad vzniklých při dopravě, prosíme o sepsání reklamačního protokolu za přítomnosti kurýra. Tento protokol je nezbytný pro reklamování poškození vzniklého při dopravě.
 4. V případě, že bude zjištěna výrobní vada nebo neshoda zboží s popisem, je Zákazník oprávněn reklamovat zboží z titulu záruky. Zákazník je povinen odeslat správně vyplněný Reklamační formulář (dostupný v položce „Dokumenty ke stažení“), včetně fotografické dokumentace vady, e-mailem na adresu reklamacje@cstpoland.pl.
 5. Reklamace budou vyřešeny do 14 kalendářních dnů ode dne doručení kompletních dokumentů.
 6. Reklamace týkající se výrobků budou řešeny dle ustanovení Zákona o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně Občanského zákoníku (Sb. 2002 č. 141 pol. 1176).
 7. V případě, že bude reklamace uznána, nese náklady na dopravu nového zboží CST Poland.

VIII. Osobní údaje

 1. Dle čl. 13 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), informujeme, že:
  1. Správcem osobních údajů Zákazníků nákupního panelu CST Poland je OGUMIENIE CST s.c. Anna Brela, Iwona Chrapek se sídlem ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-800 Zabrze, DIČ: 648-26-86-535, REGON: 241062477, dále jen „OGUMIENIE CST”.
  2. V případě jakýchkoliv pochybností ohledně zpracování osobních údajů kontaktujte nás na e-mailovou adresu: rodo@cstpoland.pl nebo písemně na adresu sídla.
  3. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely poskytování služeb dle tohoto Řádu na základě následujících právních důvodů:
   1. čl. 6 odst. 1 písm. b (splnění smlouvy),
   2. čl. 6 odst. 1 písm. c (právní povinnost),
   3. čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy správce, uplatňování nároků / obhajoba proti případným nárokům),
   4. obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016 (GDPR).
  4. Odběrateli osobních údajů mohou být tzv. zpracovatelé, kteří nám poskytují různé služby, např. účetní, poradenské, počítačové.
  5. Osobní údaje budou uchovávány po dobu ustanovenou platnými právními předpisy, tj. minimálně 5 lat.
  6. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a podání námitky.
  7. Pokud Zákazník zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, má právo podat žalobu u Předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  8. Poskytnutí osobních údajů je nepovinné, nicméně jejich neposkytnutí znemožní používání nákupního panelu CST Poland.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Zboží prezentované na stránkách nákupního panelu CST Poland netvoří nabídku ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku.
 2. CST Poland vynakládá veškeré úsilí, aby obsah nabídky zboží co nejpřesněji odpovídal skutečnému stavu. Vzhledem k možnosti výskytu chyb při aktualizaci (např. cen, konfigurace, dostupnosti atd.) – případné nesrovnalosti budou opraveny v průběhu realizace objednávky.
 3. Kopírování a šíření veškerých informací, materiálů a fotografií uvedených na stránkách csttires.cz bez souhlasu CST Poland je zakázáno.
 4. Záležitosti neupravené v tomto Řádu se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o právech spotřebitele.
 5. CST Poland si vyhrazuje právo změnit tento Řád. Veškeré změny Řádu platí ode den jejich zveřejnění na stránkách csttires.cz. Zákazníci budou informováni o změně Řádu zveřejněním informace na stránkách nákupního panelu CST Poland. Změna Řádu se nebude vztahovat na Zákazníky, kteří si objednali zboží před změnou Řádu.
 6. Dotazy na výrobky poslané prostřednictvím e-mailu či formulářů na stránkách rozsah kupní smlouvy.
 7. Veškeré připomínky, otázky a návrhy spojené s prací webových stránek csttires.cz posílejte na adresu kontakt@cstpoland.pl