Politika ochrany soukromí

I. Obecné informace

V politice ochrany soukromí informujeme o právních základech zpracování osobních údajů, způsobech jejich shromažďování, zpracování a využívání a o právech subjektů údajů.

Politika platí pro všechny případy, v nichž je OGUMIENIE CST správcem údajů a zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, i případy, v nichž byly osobní údaje získány z jiných zdrojů s výjimkou osobních údajů zaměstnanců a údajů zpracovávaných na základě smlouvy o pověření.

II. Správce osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů je OGUMIENIE CST s.c. Anna Brela, Iwona Chrapek se sídlem ul. M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-800 Zabrze, DIČ: 648-26-86-535, REGON: 241062477, dále jen „OGUMIENIE CST”.

III. Kontaktní údaje ve věcech ochrany osobních údajů

Veškeré dotazy či požadavky spojené se zpracováním osobních údajů společností OGUMIENIE CST posílejte na níže uvedené adresy:

OGUMIENIE CST s.c. A. Brela, I. Chrapek

Ul. M. Curie-Skłodowskiej 34

41-800 Zabrze

Nebo na e-mailovou adresu:

rodo@cstpoland.pl 

IV. Účely, právní základy a doba uchovávání osobních údajů

Účel zpracování údajů

Právní základ

Doba uchovávání

Registrace účtu na našich stránkách

Čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas subjektu údajů

do zrušení souhlasu

Splnění smlouvy / objednávky, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů

Čl. 6 odst. 1 b)  GDPR splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů

do splnění takové smlouvy / objednávky a ukončení platnosti nároků vyplývajících z předpisů 

Splnění smlouvy / objednávky – osobní údaje osob uvedených ve smlouvách nebo kontaktních osob

Čl. 6 odst. 1 f) GDPR oprávněný zájem správce

do ukončení a ukončení platnosti nároků vyplývajících z předpisů

Nábor zaměstnanců

Čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas subjektu údajů

4 měsíce od  ukončení náboru 

Zpravodaj

Čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas subjektu údajů

do zrušení souhlasu

Odpověď na dotaz

Čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas subjektu údajů

do poskytnutí odpovědi a po dobu 3 let od ukončení kontaktu (ukončení platnosti případných nároků) či zrušení souhlasu autorem dotazu

Reklamace 

Čl. 6 odst. 1 f) GDPR oprávněný zájem správce

do ukončení platnosti nároků vyplývajících z předpisů

Účetní, daňový

Čl. 6 odst. 1 c) GDPR

po dobu 6 let ode dne ukončení služby, smlouvy, objednávky

Uplatňování nároků nebo obhajoba proti nárokům

Čl. 6 odst. 1 f GDPR oprávněný zájem správce

po dobu nezbytnou pro splnění závazku a do ukončení platnosti nároků

Marketing výrobků a služeb včetně profilování

Čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas subjektu údajů

do zrušení souhlasu

Marketing výrobků a služeb včetně profilování

Čl. 6 odst. 1 f) GDPR oprávněný zájem správce

do podání námitky 

Organizace a propagace eventu

Čl. 6 odst. 1 f GDPR  oprávněný zájem správce

do ukončení eventu a ukončení platnosti nároků

Soutěže, zkoušky

Čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas subjektu údajů

do zrušení souhlasu nebo do ukončení soutěže, zkoušek a ukončení platnosti nároků

 V. Zdroj získávaných údajů a druh údajů zpřístupněných jinými subjekty

OGUMIENIE CST získává osobní údaje přímo od subjektů údajů nebo prostřednictvím jiných osob (od zaměstnavatele subjektu údajů, od jiného zaměstnance nebo jiného subjektu, se kterým subjekt údajů spolupracuje).

V případě, že získáváme údaje přímo od Vás, máte přímou kontrolu nad rozsahem údajů shromažďovaných společností OGUMIENIE CST.

V případě, že údaje poskytuje jiná osoba, OGUMIENIE CST zpravidla shromažďuje kontaktní údaje spojené s profesionální činností, např: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, obchodní název, funkci a případně jiné údaje vyplývající z objednávky/smlouvy, na jejímž základě dochází k poskytnutí údajů.

VI. Cookies

Na našich internetových stránkách můžeme shromažďovat osobní údaje automaticky prostřednictvím souborů cookies. Cookies jsou malé textové soubory posílané z internetových stránek do prohlížeče, tabletu nebo jiného mobilního zařízení uživatele. Soubory cookies usnadňují používání internetových stránek uložením informací o stavu, aplikaci, preferencích a jiných informací o uživateli a také řízení těchto informací. Většina prohlížečů dovoluje akceptaci souborů cookies, ale uživatel může změnit nastavení tak, aby prohlížeč odmítal akceptaci souborů cookies nebo zobrazoval varování při jejich detekci.

Pokud chcete získat více informací o tom, jak využíváme soubory cookies, seznamte se s politikou cookies uvedenou na našich internetových stránkách.

VII. Automatizované rozhodování

Vámi uvedené údaje mohou být zpracovávány pro účely profilování a přizpůsobení posílaných marketingových zpráv, nabídek a informací Vašim zájmům a podnikatelské či profesionální činnosti.

Vámi uvedené údaje nebudou zpracovávány pro účel automatizovaného rozhodování.

VIII. Následky neposkytnutí údajů

 1. V případě elektronických (např. kontaktních) formulářů je poskytnutí údajů nepovinné, nicméně nesposkytnutí údajů označených jako povinné znemožní odeslání formuláře, účast v eventu či přihlášení ke zpravodaji.
 2. V případě údajů osob, které jsou smluvní stranou smlouvy/objednávky, je uvedení údajů nezbytných pro splnění smlouvy a právních povinností podmínkou uzavření a splnění smlouvy.
 3. Poskytnutí údajů shromažďovaných našimi zástupci v rámci marketingu a prodeje je nepovinné. Jejich neposkytnutí nám ovšem znemožní Vás kontaktovat v budoucnosti.

IX. Odběratelé osobních údajů

Osobní údaje předáváme jiným subjektům pouze v případě, že to dovolují právní předpisy. V takových případech uzavíráme s těmito třetími subjekty smlouvy, obsahující ustanovení a bezpečnostní opatření pro zajištění řádné ochrany osobních údajů a dodržení našich standardů.

OGUMIENIE CST je součástí světové sítě a společně s ostatními poskytovateli profesionálních služeb vede svou činnost prostřednictvím externích subjektů se sídlem v jiných státech. Vaše osobní údaje tak mohou být předány do státu mimo EU.

V případě předání údajů do třetí země, ve vztahu k níž nebylo vydáno rozhodnutí Evropské komise potvrzující dostatečný stupeň ochrany, k poskytování údajů dochází pouze na základě smlouvy zohledňující požadavky EU na poskytování osobních údajů mimo území EHP.

Údaje, které uchováváme, mohou být předány:

 1. Subjektům zpracovávajícím osobní údaje na základě smlouvy o pověření (pověřencům)
 2. Subjektům poskytujícím hostingové služby a správcům internetových stránek
 3. Subjektům poskytujícím služby v oblasti dodávek SW, servisu SW i HW, vytváření záložních kopií, bezpečnosti a analýzy dat
 4. Subjektům realizujícím marketingové kampaně
 5. Subjektům poskytujícím služby v oblasti průzkumu trhu včetně výzkumu spokojenosti zákazníků
 6. Vymahačským firmám
 7. Auditorům, znalcům, právním a daňovým poradcům,
 8. Orgánům oprávněným k dozoru nad dodržováním právních předpisů, regulačním orgánům, orgánům státní správy a samosprávy na základě právních předpisů

X. Práva subjektů údajů

Dle GDPR máte právo na: 

 1. přístup k osobním údajům včetně získání kopie údajů
 2. opravu (změnu, aktualizaci) údajů 
 3. výmaz údajů (v případech uvedených v GDPR) 
 4. omezení zpracování osobních údajů
 5. námitku proti zpracování
 6. přenositelnost údajů v případě, že je základem zpracování Váš souhlas nebo smlouva, jejíž smluvní stranou jste Vy
 7. zrušení souhlasu v případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány na základě souhlasu.

  V případě, že se chcete odhlásit ze zpravodaje, použijte odkaz uvedený v každé zprávě, která je Vám poslána nebo využijte údaje uvedené v bodě III „Kontaktní údaje ve věcech ochrany osobních údajů”

  V případě, že chcete zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů, využijte kontaktní údaje uvedené v bodě III „Kontaktní údaje ve věcech ochrany osobních údajů”

 8. podání žaloby u dozorového orgánu – Předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Seznam dozorových orgánů v ostatních členských státech EU je uveden na stránkách: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

OGUMIENIE CST si vyhrazuje právo uplatňovat výše uvedená práva až po úspěšném ověření totožnosti žadatele o uplatnění práv.

Uplatnění výše uvedených práv závisí na podrobných podmínkách ustanovených v GDPR. V případě odmítnutí Vaší žádosti Vám bude poskytnuta odpověď se zdůvodněním tohoto odmítnutí. 

V případě zájmu o uplatnění práv využijte údaje uvedené v bodě III „Kontaktní údaje ve věcech ochrany osobních údajů”.

Prosíme Vás, abyste prostřednictvím kontaktních formulářů na internetových stránkách neposílali zvláštních kategorií osobních údajů (takových, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, fyzickém či psychickém zdravotním stavu, genetických údajích, biometrických údajích, sexuálním životě, sexuální orientaci, trestech a porušeních zákona). V případě, že takové údaje uvedete, bude to znamenat, že výslovně souhlasíte se shromažďováním a využíváním takových údajů společností OGUMIENIE CST způsobem ustanoveným ve formuláři, ve kterém byly tyto údaje poskytnuty.

XI. Bezpečnost 

Pro zajištění bezpečnosti osobních údajů OGUMIENIE CST přijímá technická a organizační opatření pro ochranu zpracovávaných údajů a používá technické prostředky pro ochranu údajů před jejich poskytnutím neoprávněným osobám a před jejich zpracováním v rozporu s platnými právními předpisy. Implementovali jsme vhodnou politiku, postupy a školení v oblasti ochrany osobních údajů a pravidelně kontrolujeme, zda jsou přijatá opatření postačující pro zabezpečení uchovávaných údajů.

XII. Poznámka správce 

OGUMIENIE CST si vyhrazuje možnost změny této politiky ochrany soukromí, zejména v případě, že to bude nezbytné nebo doporučované vzhledem k pokynům orgánů oprávněných k dozoru nad procesy ochrany osobních údajů, praxi v oblasti zpracování osobních údajů, změně technologie, způsobů a postupů zpracování osobních údajů.

Poslední aktualizace ke dni 22.05.2018